Reklamace

Reklamační řád pro výrobky zn. EEREE
I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, firmy EEREE s.r.o., se sídlem Bojovníků za svobodu 1262/7, 785 01 Šternberk, IČ 078 65 546, DIČ CZ07865546, Spisová značka C 81850 vedená u Krajského soudu v Ostravě, dále jen /buď prodávající nebo výrobce nebo EEREE s.r.o./, a popisuje postup jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od EEREE s.r.o., a jak bude s reklamací nakládáno.

V případě reklamace spolu s reklamovaným zbožím prosím dodejte i popis reklamované vady, originál nebo kopii pořizovacího dokladu (účet, faktura) a své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon a email). K reklamaci je třeba předkládat obuv kompletní, vyčištěnou, zbavenou všech nečistot a hygienicky nezávadnou. Reklamace musí být uplatněna bez odkladu, ihned po zjištění závady.

K reklamaci je možné přijmout pouze boty, u nichž byly dodrženy podmínky používání – viz Podmínky používání obuvi EEREE.

Reklamaci je nutné uplatnit ihned po prvním zjištění závady, boty zaslané k reklamaci musí být v nezávadném hygienickém stavu (čisté a bez zápachu).

Reklamaci není možné zaměňovat s běžným opotřebením.

Do zalepené (originální) krabice k reklamovaným botám je nutné přiložit doklad o jejich zakoupení, případně číslo objednávky nebo kopii faktury, či jiný doklad o zaplacení nákupu bot EEREE, popis závady a Vaše kontaktní údaje (mobilní číslo a email). Po přijetí obuvi Vás co nejdříve budeme kontaktovat.
Všechny opravitelné vady opravíme, pokud nepůjdou opravit, dostanete boty nové. Pokud z jakéhokoliv důvodu nedokážeme v časovém limitu 30ti dní od založení reklamace ji ukončit a Vy nebudete chtít boty nové, vrátíme Vám peníze zpět na Váš účet.

Pokud z jakéhokoliv důvodu posíláte zboží zpět, zašlete nám, prosíme, boty i s vyplněným Reklamačním formulářem. Výrazně tím urychlíte vyřízení Vaší žádosti.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním či zakoupením zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout výrobci potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje EEREE s.r.o. ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (účtenka,faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství). Pouze na výslovnou žádost kupujícího poskytne záruku formou Záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Lhůta je:
u nového zboží pro spotřebitele 24 měsíců;
u nového zboží pro podnikatele 12 měsíců;

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího i na e-shopu výrobce a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

2. Kvalita výrobku při koupi

Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě při převzetí kupujícím nemá vady. Zejména jde o to, že výrobek:
má skutečně vlastnosti sjednané oběma stranami; pokud takové sjednání chybí v písemné podobě, musí mít výrobek vlastnosti, které výrobce i prodávající deklarují ve všech použitých reklamních materiálech, a které kupující na základě takové reklamy očekával
je vhodný k účelu použití deklarovanému výrobcem a prodávajícím, nebo ke kterému se takový výrobek obvykle používá
je v odpovídajícím množství a kvalitě
vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak

3. Kontrola zboží při převzetí

Kupující si při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního nebo dodacího listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména, že balení obsahuje vše, co obsahovat má. Pokud to podmínky převzetí umožňují, kupující provede kontrolu ihned a veškeré nesrovnalosti nahlásí při osobním převzetí na místě. Pokud jde o nákup z eshopu prodejce, pak po zjištění poškození nebo nekompletnosti zásilky při převzetí od přepravce vyznačí zjištěné skutečnosti do předávacího protokolu, případně může kupující převzetí zásilky odmítnout. Vždy je možné ihned nahlásit takovou skutečnost na e-mail: info@eeree.eu. V tom případě je je dobré pořízení fotodokumentace poškozené nebo nekompletní dodávky a zaslání takových snímků na stejnou e-mailovou adresu. Při zjištění poškození nebo nekompletnosti zásilky není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky sice nebrání kupujícímu výrobek reklamovat, je pak ale nutné počítat s tím, že tyto závady neuzná EEREE s.r.o. za relevantní.

4. Uplatnění reklamace

Kupující může reklamaci uplatnit na libovolné prodejně prodávajícího nebo zaslat výrobek poštou přímo výrobci uvedenému v bodě I.Všeobecná ustanovení. Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství).
Dále je nutné přiložit kopii dokladu o zakoupení nebo jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a platné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez těchto dokladů a informací je obtížná identifikace původu i závady zboží.

Kupující může zvolit způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, vrácení peněz).

Potvrzení o převzetí reklamace vydá kupujícímu buď osobně prodejce nebo mu ho zašle výrobce e-mailem nebo písemně poštou.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží kompletní, tak jak bylo prodáno, pak v případě jeho odstoupení od smlouvy mu bude vrácena kupní cena snížená o cenu nedodaného příslušenství.

5. Výluky

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

mechanickým poškozením zboží,
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a EEREE s.r.o. výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

6. Testování závady výrobcem

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady společnost EEREE s.r.o. doporučuje písemnou formu včetně elektronické komunikace.

Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného výrobcem. Před takovou opravou bude kupující informován o její ceně, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. Placenou opravu je možné uskutečnit pouze po výslovném, písemném souhlasu kupujícího, případně na základě uzavřené servisní smlouvy. Souhlas vždy následuje po zaslání informací výrobcem kupujícímu.

7. Odmítnutí přijetí do reklamace pro znečištění zboží

Výrobce má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní hygienické vlastnosti potřebné pro bezpečné převzetí zboží k reklamačnímu řízení.

8. Vyřízení reklamace

8.1. Kupující – spotřebitel, fyzická osoba

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Pokud je kupujícím fyzická osoba prodávající či výrobce o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.
Reklamaci včetně odstranění vady EEREE s.r.o. vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem. Takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty nebo prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

8.2.Kupující – podnikatel, právnická osoba

Je-li kupujícím podnikatel, prodávající či výrobce se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupujícího podnikatele informovat prodávající nebo výrobce na uvedený kontaktní e-mail.

9. Závěrečná společná ustanovení

EEREE s.r.o. nebo prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění jejího zamítnutí.

Po vyřízení reklamace upozorní EEREE s.r.o. o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka výrobku o dobu trvání reklamace, která se počítá ode dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

V případě, že má kupující plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) EEREE s.r.o. bude v rámci uznané reklamace po vystavení dobropisu (opravného daňového dokladu) vracet dobropisovanou částku prostřednictvím speciálních dárkových poukazů, které lze využít dle podmínek služby, s čímž kupující uzavřením kupní smlouvy vyslovuje souhlas

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména jde o poštovné na zaslání reklamace a k těmto nákladům nepatří cesta vozem pro uplatnění reklamace, expresní přeprava a obdobné náklady. O proplacení nákladů musí kupující žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. Tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím nebo výrobcem účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč za každý den prodlení

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si EEREE s.r.o. právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas).

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1. 1. 2022
Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách EEREE s.r.o. nebo jako dokument na www.eeree.eu.

 

Reklamační lístek

Formulář pro vrácení zboží bez udání důvodu

 

 

Zpět do obchodu